O nas

Jesteśmy grupą młodych, która niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania i przynależności wspólnotowej chce czynić życie piękniejszym, bogatszym i bardziej ofiarnym. Wiemy, że to od nas zależy przyszłość naszego miasta, naszej diecezji, naszej ojczyzny – przyszłość jest w naszych rękach. Dzielimy się pomysłami, doświadczeniem i talentami, by pokazać światu, że nadzieja i zapał, które wlewa w nasze serca Boży Duch, mogą być zaczynem wielkich dzieł.

Fundacja Młodzi Radom to odpowiedź na papieskie wezwanie ze Światowych Dni Młodzieży w Rio „Róbcie raban”. Młodzież zgromadzona wokół Fundacji przy ogromnym wsparciu dobroczyńców mogła zorganizować ŚDM w diecezji radomskiej. Dziś – choć ŚDM minęły – chcemy działać nadal.

Działamy na terenie całej diecezji radomskiej, ożywiając życie wspólnot lokalnych – parafii oraz szukając przestrzeni do współdziałania między różnymi istniejącymi w diecezji wspólnotami.

Naszym celem jest angażowanie się w działania kreatywne i kształtowanie liderów. Wierzymy, że w młodych jest potencjał, który warto wykorzystać dla budowania Kościoła i lepszego jutra całego świata.

wyciąg ze Statutu Fundacji

Fundacja „Młodzi Radom”

(wyciąg ze Statutu Fundacji)

Fundacja „Młodzi Radom” została ustanowiona przez Diecezję Radomską.

1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i może także prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek.

3. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.

Cele i formy działania

§ 8

Celem Fundacji jest:

 1. wspieranie rozwoju kulturalnego, naukowego i społecznego młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i pracowników oświaty oraz studentów i pracowników naukowych

 2. upowszechnianie nauczania Kościoła Katolickiego, w szczególności wśród młodzieży szkół średnich i pracowników oświaty oraz studentów i pracowników naukowych

 3. rozwijanie wiedzy o kulturze i sztuce

 4. kultywowanie zwyczajów i tradycji polskich i kultury europejskiej

 5. promocja integracji europejskiej

 6. wspieranie rozwoju zawodowego i społecznego absolwentów uczelni wyższych

 7. działania na rzecz solidarności między różnymi grupami społecznymi

 8. promocja wiedzy o nauce, kulturze i dziedzictwie narodowym oraz europejskim

 9. wspieranie programów badawczych, kulturowych, informacyjnych i wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy w obszarze religijnym, społecznym, ekonomicznym i politycznym

 10. promocja aktywnych form wypoczynku oraz działalność w obszarze profilaktyki uzależnień

 11. działalność prorodzinna

 12. popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej

 13. promocja i organizacja wolontariatu

 14. działalność charytatywna

 15. organizacja wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych

 16. działanie na rzecz ochrony środowiska i życia ekologicznego

§ 9

Fundacja realizuje cele przez:

 1. rozwijanie różnych form działalności kulturalnej;

 2. prowadzenie programów, akcji i kampanii społecznych promujących cele fundacji;

 3. organizowanie i wspieranie szkoleń, konferencji, staży indywidualnych, kursów, wykładów, warsztatów szkoleniowo-wypoczynkowych, konwersatoriów, zlotów, debat publicznych, wieców, spotkań oraz innych form działań edukacyjnych i popularyzatorskich w Polsce, jak również w innych krajach;

 4. organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych

 5. organizowanie turystyki krajowej i zagranicznej

 6. organizowanie i wspieranie zjazdów, sympozjów, plenerów, pielgrzymek, obozów, turystyki i innych form aktywności w Polsce oraz innych krajach;

 7. organizowanie i wspieranie działalności wydawniczej, filmowej, muzycznej i multimedialnej w zakresie określonym w celach fundacji;

 8. organizowanie i wspieranie działalności prasowej oraz w zakresie mediów elektronicznych w zakresie określonym w celach fundacji;

 9. organizowanie akcji promującej miasta i gminy znajdujące się na terenie diecezji radomskiej

 10. organizowanie i wspieranie naboru oraz szkolenia wolontariuszy;

 11. organizowanie i wspieranie staży dla absolwentów uczelni wyższych;

 12. organizowanie i wspieranie praktyk studenckich we współpracy z uczelniami wyższymi oraz instytucjami publicznymi i podmiotami prywatnymi;

 13. organizowanie i wspieranie prac naukowo-badawczych w zakresie określonym w celach fundacji;

 14. organizowanie zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 15. koordynację działań i wspomaganie współpracy stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów;

 16. organizacja spotkań, koncertów, wydarzeń oraz podejmowanie innych form działania związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży

 17. organizowanie koncertów i imprez charytatywnych;

 18. organizowanie wystaw i targów;

 19. uczestniczenie w inicjatywach oraz programach edukacyjnych i wychowawczych opracowanych przez organy administracji samorządowej lub państwowej;

 20. współpracę ze szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi oraz uczelniami i innymi organizacjami realizującymi cele edukacyjne;

 21. współpracę z organizacjami pozarządowymi;

 22. występowanie przed właściwymi organami administracji publicznej w sprawach objętych celami statutowymi;

 23. współpracę z instytucjami publicznymi (państwowymi i samorządowymi) Rzeczypospolitej Polskiej i organami (instytucjami) Unii Europejskiej;

 24. wspieranie działalności innych osób i instytucji zbieżnej z celami Fundacji.

Majątek, dochody i gospodarka finansowa Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowią:

1. fundusz założycielski w kwocie 1 000 PLN oraz środki pieniężne, składniki majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania;

2. środki nabyte przez Fundację w inny sposób, w szczególności pochodzące z:

  1. darowizn, spadków i zapisów,

2.2 dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

2.3. odsetek od środków pieniężnych Fundacji,

2.4. dochodów ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych;

2.5. dotacji, subwencji,

2.6. grantów, czyli umów o przekazanie Fundacji środków z obowiązkiem rozliczenia,

2.7. dochodów z umów zawieranych z jednostkami publicznymi i samorządowymi o realizację zadań społecznie użytecznych.

Dane fundacji

Fundacja Młodzi Radom
ul. Rapackiego 6
26- 600 Radom
NIP 796 29 71 213
REGON 363912228
KRS 0000603692
email: fundacjamlodziradom@gmail.com

Zarząd Fundacji:

Prezes Zarządu: ks. dr Mariusz Wilk
Członkowie Zarządu: Ks. Michał Michnicki, Otylia Brendel, Marcin Leśniewski, Anna Gruszka